Saturday, December 19, 2015

Rishtay

'Woh jo kehtay hain na k rishtay pyar, muhabbat say chaltay hain; woh jhoot kehtay hain! Rishtay zidd say chaltay hain, zidd say...'


Labels: ,